พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

พระราชกฤษฎีกา 15/07/2020

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 15/07/2020

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

พระราชบัญญัติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

พระราชกฤษฎีกา 15/07/2020

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551

พระราชกฤษฎีกา 15/07/2020

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

พระราชกฤษฎีกา 15/07/2020

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

พระราชกฤษฎีกา 15/07/2020

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

พระราชกฤษฎีกา 15/07/2020

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

พระราชกฤษฎีกา 15/07/2020

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

พระราชกฤษฎีกา 16/02/2021