งานวิจัย

งานวิจัย

 • โครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล : การศึกษาวิเคราะห์และออกแบบต้นแบบของเครื่องมือ/ตัวแบบสำหรับการติดตามประเมินผลของสำนักงบประมาณรูปแบบใหม่
  โครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล : การศึกษาวิเคราะห์และออกแบบต้นแบบของเครื่องมือ/ตัวแบบสำหรับการติดตามประเมินผลของสำนักงบประมาณรูปแบบใหม่
  ดาวน์โหลด
 • กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
  กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
  ดาวน์โหลด
 • บทวิเคราะห์การศึกษาไทยในโลกศตวรรษที่ 21
  บทวิเคราะห์การศึกษาไทยในโลกศตวรรษที่ 21
  ดาวน์โหลด
 • แผนที่การพัฒนาจังหวัดของประเทศไทยด้านการศึกษา
  แผนที่การพัฒนาจังหวัดของประเทศไทยด้านการศึกษา
  ดาวน์โหลด
 • กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ.2555 - 2558)
  กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ.2555 - 2558)
  ดาวน์โหลด
 • แผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ.2557 - 2561)
  แผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ.2557 - 2561)
  ดาวน์โหลด
Top