สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายอัมพร พินะสา

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายวัลลพ สงวนนาม

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Top