สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา
ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา
นายสวัสดิ์ ภู่ทอง รองเลขาธิการสภาการศึกษา
นายคมกฤช จันทร์ขจร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

คุณสุเทพ เลขาสภาการศึกษา

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

เลขาธิการสภาการศึกษา

คุณสุเทพ เลขาสภาการศึกษา

นายสวัสดิ์ ภู่ทอง

รองเลขาธิการสภาการศึกษา

นายธนู ขวัญเดช

รองเลขาธิการสภาการศึกษา

Top