ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO

นายวีระ แข็งกสิการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ)

นายวีระ แข็งกสิการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สป.)

นายนิพนธ์ ก้องเวหา

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สพฐ.)

นายสวัสดิ์ ภู่ทอง

รองเลขาธิการสภาการศึกษา
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สกศ.)

เรืออากาศโทสมพร ปานดำ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สอศ.)

นายวัลลภ สงวนนาม

เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กศน.)

นายประพัทธ์ รัตนอรุณ

รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สช.)

 

 

นายปราโมทย์ แสนกล้า

รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ก.ค.ศ.)

Top