สถิติการศึกษา

สถิติการศึกษา

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษานี้ กระทรวงศึกษาธิการได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกกระทรวง/หน่วยงานต้นสังกัด ที่จัดการศึกษาทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการอื่นที่ เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างย่งเครือข่ายคณะทำงานข้อมูลสารสนเทศจาก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานกรุงเทพมหานคร และทุกองค์กรหลักในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

ซึ่งการดำเนินงานมีคณะทำงานของแต่ละองค์กรหน่วยงานหลักประสานดำเนินงานเป็นกลุ่มเครือข่ายด้านข้อมูลสารสนเทศที่ประสานเชื่อมโยงการปฏิบัติภารกิจร่วมกันทุกระดับหน่วยงาน

ข้อมูลสถิติด้านการศึกษาฉบับย่อ

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2562

สถิติการศึกษา 07/04/2021

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2561

สถิติการศึกษา 07/04/2021

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2560

สถิติการศึกษา 07/04/2021

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2559

สถิติการศึกษา 07/04/2021

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2558

สถิติการศึกษา 07/04/2021

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2557

สถิติการศึกษา 07/04/2021

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2556

สถิติการศึกษา 07/04/2021

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2555

สถิติการศึกษา 07/04/2021

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2554

สถิติการศึกษา 07/04/2021

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2553

สถิติการศึกษา 19/03/2020

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2552

สถิติการศึกษา 19/03/2020

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2551

สถิติการศึกษา 19/03/2020

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2550

สถิติการศึกษา 19/03/2020

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2549

สถิติการศึกษา 19/03/2020

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2548

สถิติการศึกษา 19/03/2020

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2547

สถิติการศึกษา 19/03/2020

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2546

สถิติการศึกษา 19/03/2020

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2545

สถิติการศึกษา 19/03/2020

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2544

สถิติการศึกษา 19/03/2020

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2543

สถิติการศึกษา 19/03/2020

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2542

สถิติการศึกษา 19/03/2020

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2541

สถิติการศึกษา 19/03/2020

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2540

สถิติการศึกษา 19/03/2020

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2539

สถิติการศึกษา 19/03/2020

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2538

สถิติการศึกษา 19/03/2020

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2537

สถิติการศึกษา 19/03/2020

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2536

สถิติการศึกษา 19/03/2020

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2535

สถิติการศึกษา 19/03/2020

ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา

จำนวนนักเรียน นักศึกษา จำแนกรายชั้น รายจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2553

สถิติการศึกษา 19/03/2020

จำนวนนักเรียน นักศึกษา จำแนกรายชั้น รายสังกัด ประจำปีการศึกษา 2553

สถิติการศึกษา 19/03/2020

จำนวนนักเรียน นักศึกษา จำแนกรายสังกัด รายจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2553

สถิติการศึกษา 19/03/2020

สถิติพื้นฐานรายสถานศึกษา

สถิติการศึกษา 19/03/2020

ข้อมูลประจำปีงบประมาณ

ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2553

สถิติการศึกษา 18/06/2019

ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2552

สถิติการศึกษา 18/06/2019

ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2551

สถิติการศึกษา 18/06/2019

ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2550

สถิติการศึกษา 18/06/2019

ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2549

สถิติการศึกษา 18/06/2019

ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2548

สถิติการศึกษา 18/06/2019
Top