ผู้บริหารระดับสูง-ศธ

ผู้บริหารระดับสูง-ศธ

 

นางสาวตรีนุช เทียนทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายณรงค์ ดูดิง

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(คุณหญิงกัลยา​ โสภณพนิช)

ดร.กมล รอดคล้าย

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)

 
Top