พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562