พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

ข้อมูลกฎหมาย

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

ข้อมูลกฎหมาย 12/10/2020

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

ข้อมูลกฎหมาย 12/10/2020

ข้อมูลกฏเกณฑ์

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การลงทุน การหาประโยชน์ และการจัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2552

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2552

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2552

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการอาชีวศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2552

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา สำหรับคนพิการ เรื่อง กำหนดอัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายที่กองทุนให้การสนับสนุนเพื่อดำเนินการตามแผนงาน หรือโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง กำหนดอัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายที่กองทุนให้การสนับสนุนเพื่อดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง กำหนดอัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายที่กองทุนให้การสนับสนุนเพื่อดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง กำหนดอัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายที่กองทุนให้การสนับสนุนเพื่อดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2554

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง กำหนดอัตราและรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับคนพิการ

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง กำหนดอัตราและรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารย์ ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2552

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่อื่นของศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2553

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน การจัดทำรายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2552

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2552

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ข้อมูลการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 753/2562

ข้อมูลการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย 12/10/2020

แนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

ข้อมูลการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย 12/10/2020
Top