ข้อมูลกฎหมาย

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

ข้อมูลกฎหมาย 12/10/2020

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

ข้อมูลกฎหมาย 12/10/2020

ข้อมูลกฏเกณฑ์ (อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล)

ข้อมูลการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย (อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล)

>