ข้อมูลคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย และข้อมูลคำแปลกฎหมายและกฎ

ข้อมูลคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย

คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

ข้อมูลคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย 18/11/2020

คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

ข้อมูลคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย 18/11/2020

คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 (เฉพาะหมวด 7 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา)

ข้อมูลคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย 18/11/2020

คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2559 ลงวันที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2559 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา

ข้อมูลคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย 18/11/2020

คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย 18/11/2020

คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

ข้อมูลคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย 18/11/2020

คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

ข้อมูลคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย 18/11/2020

คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2535

ข้อมูลคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย 18/11/2020

คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

ข้อมูลคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย 07/04/2021

ข้อมูลคำแปลกฎหมายและกฎ

NATIONAL EDUCATION ACT B.E. 2542 (1999)

ข้อมูลคำแปลกฎหมายและกฎ 12/10/2020

COMPULSORY EDUCATION ACT, B.E. 2545 (2002)

ข้อมูลคำแปลกฎหมายและกฎ 12/10/2020

CHILD PROTECTION ACT, B.E. 2546 (2003)

ข้อมูลคำแปลกฎหมายและกฎ 12/10/2020

ข้อมูลคำแปลกฎของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลคำแปลกฎหมายและกฎ 12/10/2020

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้และปัญหาในการดำเนินการตามกฎหมาย

Top