Sciences Po

สาธารณรัฐฝรั่งเศส – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบัน Sciences Po เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557

สถาบัน Sciences Po ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1872 มีทั้งสิ้น 7 วิทยาเขต ตั้งอยู่ในเมืองที่เป็นศูนย์กลางของประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส คือ Paris, Reims, Le Havre, Dijon, Nancy, Poitiers และ  Menton มีผู้สำเร็จการศึกษาประมาณ 53,000 คน ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งสิ้น 13,000 คน มีพนักงานกว่า 950 คน เปิดการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอก มีเครือมหาวิทยาลัยอยู่ทั่วโลกกว่า 400 สถาบัน โดยเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษหลายสาขา และมีการสอนด้านภาษาทั้งสิ้น 25 ภาษา

Sciences Po เน้นการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพการแข่งขันระดับโลก ได้รับงบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่งจากรัฐบาลฝรั่งเศส ส่วนที่เหลือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย อาทิ ค่าลงทะเบียน การดำเนินงานวิจัย การดำเนินโครงการต่างๆ เป็นต้น สถาบันแห่งนี้จัดเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นอิสระ (Autonomous University) นักศึกษาในระดับปริญญาตรีใช้เวลาเรียน 3 ปี เพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร นักศึกษาปีที่ 3 จะต้องไปศึกษาในต่างประเทศ สำหรับระดับปริญญาโท ใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 2 ปี มีนักศึกษาทั้งสิ้น 1,400 คน (ร้อยละ 30 เป็นนักศึกษาต่างชาติ จาก 80 กว่าประเทศทั่วโลก) ปริญญาเอก มีนักศึกษาประมาณ 400 คน  ในสาขากฎหมาย เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ จะมีการจัดประเมินการดำเนินกิจการโดยรัฐบาล 5 ปีครั้ง

นอกจากนี้ สถาบันได้เปิดการอบรมระยะสั้นสำหรับผู้บริหาร ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้บริหารและผู้อำนวยการจากองค์กรต่างๆ เข้ามาฝึกอบรมนอกเวลางาน สถาบันแห่งนี้มีห้องสมุดด้านรัฐศาสตร์ที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของทวีปยุโรป มีหนังสือเกือบ 1 ล้านเล่ม วารสารกว่า 15,000 ชนิด และเอกสารออนไลน์กว่า 1.4 ล้านชิ้น โดยมีความร่วมมือกับบริษัท Apple อีกทั้งมีการดำเนินโครงการสำหรับผู้ด้อยโอกาสที่ยากจน โดยได้เปิดโอกาสให้นักเรียนที่ยากจน หรืออยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่างๆ สามารถเข้าเรียนที่สถาบันแห่งนี้ และ Sciences Po จะดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าเรียนในสถาบันดังกล่าว

รมว.ศธ. ได้ให้ความสนใจต่อการดำเนินการของสถาบันเป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งได้กล่าวถึงการดำเนินโครงการ 1อำเภอ 1 ทุนของประเทศไทย ที่มีนักเรียนจำนวนมากได้สมัครเข้าเรียนที่ประเทศฝรั่งเศส  พร้อมทั้งมีความเห็นว่า สาขาที่มีความเข้มแข็งในฝรั่งเศส ได้แก่ สาขากฎหมาย รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงพร้อมที่จะสนับสนุนให้นักเรียนไทยได้เข้าศึกษาต่อที่สถาบัน Sciences Po ซึ่งในเรื่องนี้ ผู้อำนวยการสถาบัน Sciences Po มีความยินดีที่จะเดินทางไปเผยแพร่การดำเนินงานของสถาบันให้แก่นักเรียนภายใต้โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเรียนในสถาบันแห่งนี้

ในการนี้ ได้เสนอที่จะมีความร่วมมือกับในการจัดโครงการฝึกอบรมระยะ 1 -2 สัปดาห์ ให้แก่ผู้บริหารของ ศธ. ในสาขาที่ต้องการ  ซึ่งจะได้มีการประสานในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวต่อไป

ข้อมูล : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
10/4/2557