MOE Summer Camp

ศึกษาธิการ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นายอกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รองศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  นายสมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมการแถลงข่าวจัดกิจกรรม MOE Summer Camp 2014  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม2557 ที่สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

รมว.ศธ.กล่าวว่า โดยปกติในช่วงปิดภาคเรียน องค์กรหลักต่างๆ ก็จัดกิจกรรมอยู่แล้ว แต่ในปีนี้ ศธ.ได้รณรงค์ให้เป็นปีแห่งการยกระดับคุณภาพการศึกษา จึงได้เตรียมการจัดกิจกรรมช่วงปิดเทอมขึ้น โดยมีจุดเน้นที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา และมีกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับวิชาชีพ ครอบครัว และประชาชนโดยตรง ตลอดจนถึงการสร้างจิตอาสาพัฒนาคุณธรรมด้วย โดยจะมีกิจกรรมทั้งหมด 274 กิจกรรม มีเป้าหมายให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และประชาชนรวมทั้งสิ้นกว่า 305,831 คน ซึ่งส่วนใหญ่เน้นการปฏิรูปการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เช่น การพัฒนาครูอาจารย์ เพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญ ทักษะการสอน การคิดวิเคราะห์ พัฒนาหลักสูตร และโครงการเกี่ยวกับการจัดสื่อการเรียนการสอน ในส่วนของนักเรียนมีทั้งทักษะวิชาการ การคิดวิเคราะห์ ทักษะการอ่าน ภาษาต่างประเทศ และการเรียนรู้ด้วยเกมส์และกีฬา

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีลักษณะพิเศษเพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดและนโยบายปรับปรุงการจัดการศึกษาในด้านนั้นๆ เช่น ทักษะภาษาต่างประเทศ มีกิจกรรม 7 กิจกรรม เป้าหมาย 55,320 คน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ในรูปแบบการจัดค่ายเป็นเวลา 2-4 สัปดาห์ และรวมบางส่วนที่เป็นค่ายภาษาจีนด้วย

ซึ่งการจัดกิจกรรมเช่นนี้ เคยจัดค่ายครั้งเดียวในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา คือ ค่ายภาษาอังกฤษเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ แต่จัดเพียง 3-4 ค่ายเท่านั้น แตกต่างจากครั้งนี้ที่มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบค่ายจำนวนมาก และได้เพิ่มเวลาเป็น 2-4 สัปดาห์ เพื่อเน้นการเรียนภาษาต่างประเทศแบบเข้มข้น นอกจากนี้ในส่วนของเรื่องอื่นๆ จะนำแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษามาใช้ในการทำกิจกรรมในช่วงปิดเทอมนี้

กิจกรรม MOE Summer Camp 2014 ประกอบด้วย 8 กลุ่มกิจกรรม ครอบคลุมและให้บริการนักเรียนนักศึกษา ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ จำนวนกว่า 305,831 คน ดังนี้

  • การเรียนรู้สำหรับนักเรียนนักศึกษา  เพื่อเสริมทักษะด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ เสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ มี 47 กิจกรรม จำนวนเป้าหมาย 40,519 คน ได้แก่ นิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ (กศน.) โครงการทักษะชีวิต (กศน.) นวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์อาชีวศึกษาสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ (สอศ.)  โครงการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดีและการฝึกอบรม ASEAN Youth Junior ระดับมัธยมศึกษา ระดับประเทศ (สพฐ.)

  • การเรียนรู้สำหรับครู อาจารย์  เพื่อเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพและวิชาพื้นฐานให้มีความพร้อมรับวิชาการที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต รวมทั้งพัฒนาทักษะการสอนเพื่อการคิดวิเคราะห์ และการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย มี 87 กิจกรรม จำนวนเป้าหมาย 9,318 คน อาทิ ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (กศน.) โครงการร่วมมือร่วมใจรู้ทันภัยพิบัติ (กศน.) อบรมเตรียมความพร้อมครูภาษาไทยอาชีวศึกษา (สช.) โครงการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) (สพฐ.) เป็นต้น

  • การเรียนรู้สำหรับผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป  เปิดโอกาสเรียนรู้ให้แก่บุคคลทั่วไปได้เรียนรู้ตามความต้องการ มีทั้งด้านภาษา วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มี 24 กิจกรรม จำนวนเป้าหมาย 9,390 คน อาทิ โครงการพัฒนาทักษะชีวิต นิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่กับ กศน.

  • ค่ายครอบครัว  เสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของนักเรียน นักศึกษา ให้เกิดความใกล้ชิด โดยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรม มี 8 กิจกรรม เป้าหมาย170 คน อาทิ กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ (กศน.)

  • การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ  ด้วยการอบรมและฝึกทักษะแบบเข้มข้นให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 7 กิจกรรม เป้าหมาย 55,320 คน อาทิ ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนประถมศึกษา นักเรียนขยายโอกาส และนักเรียนมัธยมศึกษา (สพฐ.) และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในรูปแบบกิจกรรม Chinese Camp ประจำปีงบประมาณ 2557 (สอศ.)

  • กิจกรรมนันทนาการ  เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ด้วยเกม กีฬา กิจกรรมฐานความรู้ การทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติ ให้เรียนรู้ด้วยตนเอง มี 4 กิจกรรม จำนวนเป้าหมาย 3,390 คน อาทิ ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใจคุณธรรม (สป.)

  • การฝึกอาชีพ  เปิดโอกาสการเรียนรู้อาชีพให้แก่บุคคลทั่วไป นักเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม และเยาวชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งด้านอาหาร เครื่องดื่ม การเกษตร งานประดิษฐ์และการสร้างรายได้ระหว่างเรียน เป็นต้น มี 61 กิจกรรม จำนวนเป้าหมาย 6,084 คน อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาชีพ (กศน.) ฝึกอบรมอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (สอศ.) ศูนย์ฝึกอาชีพในโรงเรียนเอกชนในระบบตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชน (สช.)

  • การเสริมสร้างจิตอาสา  เสริมสร้างคุณธรรมในตัวผู้เรียนด้วยการปฏิบัติงานจริงให้ได้รับประสบการณ์ด้านการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น การดูแลและอ่านหนังสือให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และการเพิ่มทักษะเพื่อสร้างความพร้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์และบุคคลทั่วไป มี 25กิจกรรม จำนวนเป้าหมาย 175,416 คน อาทิ อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” เทศกาลสงกรานต์ 2557 (สอศ.) พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษาโรงเรียนเอกชน (สช.) กิจกรรมลูกเสืออาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์2557 (สป.) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล”มหาวิทยาลัยโปร่งใสบัณฑิตไทยไม่โกง” และโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด (สกอ.)

รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า คาดว่าการจัดกิจกรรม MOE Summer Camp 2014 จะทำให้นักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างมาก และสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา  รวมทั้งสามารถนำบทเรียนการจัดกิจกรรมในช่วงปิดเทอม มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาต่อไปด้วย ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมโดยส่วนใหญ่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกแห่ง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับอำเภอ ส่วนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถติดต่อที่สำนักงานส่วนกลาง เพราะส่วนใหญ่เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน