แผนปฏิบัติราชการปี 2560 ICT

แผนปฏิบัติราชการปี 2560 ICT

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

Top