ประวัติสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education)

เป็นหน่วยงานระดับกรม ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในอดีตเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ภายหลังการปฏิรูประบบราชการ ในปี พ.ศ. 2545 ทำให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รวมเอากิจการของกรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (กค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) และกรมพลศึกษาบางส่วน เข้ามาไว้ด้วยกัน

Top