ข่าวสารกิจกรรม

ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ารับฟังการบรรยาย ใน...

ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพร...

ข่าวประชาสัมพันธ์ 23 พฤศจิกายน 2563

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนวิจัย Fulbright U.S.-ASEAN Visit...

ข่าวประชาสัมพันธ์ 12 พฤศจิกายน 2563

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ 12 พฤศจิกายน 2563

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ 09 พฤศจิกายน 2563

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ 09 พฤศจิกายน 2563

ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลาทางการศึกษา เรื่อง ขาย...

ข่าวประชาสัมพันธ์ 02 พฤศจิกายน 2563

หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 3377 ลงวันที่ 21 ตุ...

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และสรุปย่อคำวิน...

ยูเนสโกชูเชียงใหม่ ภูเก็ต ฉะเชิงเทรา เมืองแห่งการเรียนรู้

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ...

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้...

ให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธ...

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และสรุปย่อคำวิน...

ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระ...

>