English Boot Camp

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีปิดโครงการศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค (Regional English Training Centre) เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ถนนวิทยุ โดยมี H.E. Mr. Brian Davidson เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย, Mr. Andrew Glass ผู้อำนวยการบริติช เคานซิล (British Council) ประเทศไทย, Mr. Nick Argles และ Ms. Jocelyn Pollak จากนิตยสาร Expat Life, วิทยากรเจ้าของภาษาจากบริติช เคานซิล, ผู้บริหารศูนย์พัฒนาครูฯ และ Thai Master Trainers เข้าร่วมงาน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค (Regional English Training Centre) ถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของการศึกษาไทย และถือเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดของบริติช เคานซิล ที่ได้ดำเนินโครงการที่ช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย ซึ่งผลตอบรับของครูที่เข้าอบรม Boot Camp ทั่วประเทศ คือ “ครูมีความสุขที่ได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนในชั้นเรียนได้” อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโครงการจะสิ้นสุดลงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้แล้ว แต่ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้รับรูปแบบการจัดอบรมของโครงการ Boot Camp ที่จะสามารถจัดอบรมต่อไปได้

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับ Thai Master Trainers ซึ่งจะเป็น “วิทยากรชาวไทย” ที่ช่วยถ่ายทอดความรู้ด้านภาษาอังกฤษในรูปแบบ Boot Camp แก่ครูไทยที่เข้ารับการอบรมในรุ่นต่อ ๆ ไป

H.E. Mr. Brian Davidson เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย กล่าวแสดงความขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการที่จัดโครงการดี ๆ เช่นนี้ ซึ่งรัฐบาลอังกฤษและบริติช เคานซิล ก็มีความยินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม และเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยปฏิรูประบบการศึกษาในเรื่องของครูสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย ที่จะไปพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเด็กและเยาวชนไทย อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์กับการทำงานในอนาคต ทั้งการทำงานในประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และในสังคมโลก รวมถึงการมี Thai Master Trainers จากโครงการนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญต่อการคงไว้ซึ่งระบบอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษในวงการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป

Mr. Andrew Glass ผู้อำนวยการบริติช เคานซิล ประเทศไทย กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดอบรม Boot Camp ให้กับครูภาษาอังกฤษชาวไทยกว่า 17,000 คน ในรูปแบบและวิธีการที่แตกต่างไปจากการสอนภาษาอังกฤษแบบเดิม นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างครูผู้เข้าอบรม พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ตลอดระยะเวลาที่อบรมด้วย ส่วนการคัดเลือก Thai Master Trainers ก็เพื่อให้มีครูที่จะสานต่อการอบรมให้กับครูในรุ่นต่อ ๆ ไป ซึ่งต้องขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จด้วยดี

 

โครงการอบรมและพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หรือ Boot Camp เริ่มดำเนินการในปี 2559 ด้วยความร่วมมือระหว่างบริติช เคานซิล ประเทศไทย และกระทรวงศึกษาธิการ จากนั้นได้ขยายผลโครงการด้วยการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค (Regional English Training Centre) จำนวน 15 ศูนย์ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทย ส่งผลให้ครูสามารถสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนไทยได้ดีขึ้น

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ถือว่าโครงการประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดยจะเห็นได้จากเสียงตอบรับที่ดีอย่างมาก ทั้งจากครูที่เข้ารับการอบรม วิทยากรผู้อบรม ตลอดจนนักเรียนที่จะได้รับผลจากความรู้และเทคนิควิธีการสอนรูปแบบใหม่จากครูที่ผ่านการอบรมตามโครงการ ดังเช่นความเห็นของวิทยากรผู้อบรมหลายท่านที่กล่าวไว้ว่า “การได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการนี้ เป็นหนึ่งในการทำงานที่มีคุณค่าที่สุดที่เคยทำมา” เพราะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกของผู้เข้ารับการอบรมอย่างชัดเจน และการอบรมในรูปแบบ Boot Camp ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา จึงถือเป็นวิธีการที่เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่ภาษาอังกฤษเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ทวีความสำคัญมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยด้วย

สำหรับโครงการศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค (Regional English Training Centre) มีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2559-2561 ปัจจุบันมีครูภาษาอังกฤษเข้าร่วมโครงการกว่า 17,000 คน โดยครูผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าร่วมหลักสูตรอบรมเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ (รวม 90 ชั่วโมง) มีเนื้อหาอบรม ประกอบด้วย เทคนิคการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศในการสื่อสาร การวางแผนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน การฝึกฝนการพูด การสอนคำศัพท์ ไวยากรณ์ และการอ่าน เป็นต้น

ซึ่งภายหลังจบหลักสูตรจะมีการติดตามผล ทั้งการติดตามในชั้นเรียนจริงและการติดตามแบบทางไกล โดยพบว่าครูมีความมั่นใจในการสอนและการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น รวมทั้งสามารถวางแผนการสอน พัฒนาการจัดการบทเรียน และเข้าใจเนื้อหาของบทเรียน ทำให้เข้าใจวิธีการออกคำสั่งและตรวจสอบความเข้าใจ ตลอดจนใช้ภาษาในการนำเสนอได้อย่างถูกต้องทั้งการออกเสียงและโครงสร้างภาษา ในส่วนของนักเรียนก็กล้าที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษและมีความต้องการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น โดยมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ ไม่มองว่าเป็นวิชาที่น่าเบื่ออีกต่อไป

 

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit
อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร