ครูกัลยา หนุนเด็กไทยสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดงาน MWIT Science Fair 2022 งานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ระดับชาติ วางรากฐานนำพาประเทศทัดเทียมสากล

ครูกัลยา หนุนเด็กไทยสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดงาน MWIT Science Fair 2022 งานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ระดับชาติ วางรากฐานนำพาประเทศทัดเทียมสากล
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน MWIT Science Fair 2022 การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั่วประเทศ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมงานเกือบ 300 คน จาก 49 โรงเรียน 31 จังหวัด หนุนนักเรียนที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างประสบการณ์วางรากฐานนำพาประเทศทัดเทียมระดับโลก
 width=
 width=
 width=
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า งาน MWIT Science Fair 2022 ถือเป็นงานวิชาการระดับชาติที่เป็นศูนย์รวมของนักเรียนที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีใจรักในงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างแท้จริง ซึ่งนับเป็นอีกจุดเริ่มต้นหนึ่งที่จะนำพาประเทศไทยให้พัฒนาและเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
“นอกจากนักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการซึ่งกันและกันแล้ว การมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ยังทำให้นักเรียนได้รู้จักเพื่อน ๆ ที่มาจากทั่วประเทศ ซึ่งแม้จะอยู่ในประเทศเดียวกัน และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ซึ่งเป็นทักษะชีวิตอีกด้านหนึ่งในการดำรงชีวิต และเป็นรากฐานให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้ใหญ่และผู้นำที่ดีต่อไปในอนาคต” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
นายวิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กล่าวว่า MWIT Science Fair เป็นเวทีที่ส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์สู่สาธารณชน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และโลกทัศน์ทางวิชาการ ฝึกฝนทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และค้นหาโอกาสในการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานวิจัย อันเป็นพื้นฐานก่อให้เกิดคุณลักษณะความเป็นนักวิจัยและนวัตกร โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดกิจกรรม MWIT Science Fair อย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน โดยเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่าง ๆ มาร่วมนำเสนอโครงงาน เพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจในการศึกษาและทำวิจัยได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเครือข่าย มิตรภาพ และความร่วมมือทางวิชาการต่อไปในอนาคต โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดงาน “สร้างพลังความคิดและชีวิตที่ยั่งยืนด้วยวิทย์และเทคโนโลยี” ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม พ.ศ. 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 286 คน จาก 49 โรงเรียน 31 จังหวัด รวม 95 โครงงาน
นอกจากนี้ ในพิธีเปิด ยังมีนายจิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์ นักเรียนเก่าของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รุ่นที่ 16 ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ควอนตัม เทคโนโลยี ฟาวเดชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (QFTF) และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิ Quantum Technologies Foundation of Thailand ที่มุ่งหวังสร้างระบบนิเวศน์ทางนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทย มาร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Quantum Innovation” รวมถึงยังมีกิจกรรม Science Activity ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ และมีการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อจุดประกาย ให้แนวคิด และสร้างแรงบันดาลใจในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต
 width=
 width=
 width=
23/1/2565