ศธ.ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายเดินหน้าพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลัก 4H ชูหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ

คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านการศึกษาและสาธารณสุข โดย รมว.ศธ.เป็นประธาน เดินหน้ายกระดับคุณภาพเด็กนักเรียนไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลัก 4H (Head : เก่ง ฉลาด มีความรู้ความสามารถ, Heart : เป็นคนดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีต่อตนเองและส่วนรวม, Hand : มีทักษะด้านอาชีพ ใช้ความสามารถตนเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และ Health : แข็งแรง รอบรู้ พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม สุขภาพดี) พร้อมชูโครงการ “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ”

2 ธันวาคม 2565, ห้องประชุมราชวัลลภ / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านการศึกษาและสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2565

รมว.ศธ. เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนายกระดับศักยภาพเด็กไทย อีกทั้งได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 12 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงแรงงาน และกระทรวงวัฒนธรรม

เพื่อเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ให้ “เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง” ด้วยหลัก 4H (Head : เก่ง ฉลาด มีความรู้ความสามารถ, Heart : เป็นคนดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีต่อตนเองและส่วนรวม, Hand : มีทักษะด้านอาชีพ ใช้ความสามารถตนเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และ Health : แข็งแรง รอบรู้ พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม สุขภาพดี)

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

เห็นชอบคำสั่งแต่งตั้งบอร์ดพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ด้านการศึกษาและสาธารณสุข

ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ด้านการศึกษาและสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง เนื่องจากผลการสำรวจพบว่าเด็กไทยในบางพื้นที่มีระดับสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในระดับที่ควรได้รับการพัฒนา รวมทั้งปัญหาด้านโภชนาการในเด็ก ปัญหาสิ่งแวดล้อม และเด็กไทยมีภาวะเครียด ซึมเศร้าในกลุ่มเด็กนักเรียนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ศธ. สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ

จึงแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้น โดยมี รมว.ศธ., ปลัด ศธ., เลขาธิการ กพฐ.-สกศ.-กอศ.-กช. และคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นคณะที่ปรึกษา นางพรรณพิมล วิปุลากร คณะที่ปรึกษา รมว.ศธ. เป็นประธานฯ นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นกรรมการและหัวหน้าเลขานุการ

เตรียมจัดงานกิจกรรมเปิดตัว “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ”

ที่ประชุมรับทราบ ความก้าวหน้าการเตรียมการจัดงานกิจกรรมเปิดตัวโครงการ “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ” โดยจะดำเนินการ Kick off พร้อมกันทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เร็ว ๆ นี้ สำหรับภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการ “ครูอนามัย สร้างเด็กไทยรู้สุขภาพ” ผ่าน 6 Module ได้แก่ ทักษะสุขภาพ ชีวิต สังคม

รับทราบการแต่งตั้งบอร์ดพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ด้านการศึกษาและสาธารณสุข ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ประชุมรับทราบ การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ด้านการศึกษาและสาธารณสุข ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้มีการบูรณาการงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) สู่เป้าหมายหลัก “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยหนึ่งในนัยยะสำคัญคือมุ่งพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นคนเก่ง ดี มีความรู้ มีทักษะที่จำเป็น คิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมืองดี กล้าหาญในทางจริยธรรม สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจดีภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้

จึงแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวขึ้น โดยมี รมว.ศธ., ปลัด ศธ., เลขาธิการ สกศ.-กอศ.-กช. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา และนางพรรณพิมล วิปุลากร เป็นคณะที่ปรึกษา นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธาน นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เป็นกรรมการและเลขานุการ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการเชื่อมโยงระบบข้อมูล และการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย อีกทั้งความก้าวหน้าการดำเนินงาน School Health Hero รวมทั้งความก้าวหน้าการดำเนินโปรแกรม Demo และการสร้างเสริมศักยภาพเด็กไทยและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ตลอดจนความก้าวหน้าการดำเนินงานการสร้างเสริมศักยภาพและสุขภาวะเด็กไทย พร้อมแต่งตั้งอธิบดีกรมการแพทย์หรือผู้แทน และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้แทนเป็นกรรมการเพิ่มเติมในบอร์ดพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านการศึกษา และสาธารณสุข

การประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม อาทิ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาบอร์ดพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ด้านการศึกษาและสาธารณสุข, นางพรรณพิมล วิปุลากร คณะที่ปรึกษา รมว.ศธ., นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ., นายธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กอศ., นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัด ศธ., นางเกศทิพย์ ศุภวานิช และนายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ., ตลอดจนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน, กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, กรมควบคุมโรค, กรมการแพทย์, ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ภาพ