กระทรวงศึกษาธิการ น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กระทรวงศึกษาธิการ น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 

 width=

เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันนี้ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่างน้อมจิต ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้

ตลอดระยะเวลากว่า ๗0 ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปวงข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และพระเมตตาที่ได้ทรงทุ่มเทกําลังพระวรกายและกําลัง พระปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุข แห่งปวงพสกนิกร โครงการในพระราชดําริน้อยใหญ่ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ ทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์ได้ดําเนินชีวิต โดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกันอีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่าง ๆ ที่ได้น้อมนํา แนวทางพระราชทานไปปฏิบัติพระเกียรติคุณแผ่ไพศาล ขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศ

แสงแห่งดวงประทีปที่ส่องไสวอยู่ทั่วแผ่นดินนี้ เปรียบประดุจดั่งจิตอันบริสุทธิ์ของปวงพสกนิกร ที่ล้วนสํานึก ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ปวงข้าพระพุทธเจ้า จักน้อมนําแนวทางพระราชดําริที่ได้พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดํารงตน เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป

 width=

คํากล่าวน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ กระทรวงศึกษาธิการ

 width=

 

 width=