ข่าว ศธ. 360 องศา

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ศธ.จัดงาน “100 ปี ยุวกาชาดไทย”

ศธ.จัดงาน “100 ปี ยุวกาชาดไทย”

(26 มกราคม 2565) นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมศูนย์การถ่ายทอดสด (Facebook Live) การจัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2565 ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อปรับกิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน

  • 26 มกราคม 2565 ได้แก่ กิจกรรมหลักยุวกาชาด 4 กิจกรรม คือ กาชาดและยุวกาชาด สุขภาพ สัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี และบำเพ็ญประโยชน์
  • 27 มกราคม 2565

    – กิจกรรมพิเศษยุวกาชาด จะมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจ “100 ปียุวกาชาดไทย “https://www.facebook.com/100yearsrcy และ “Red Cross Youth” https://www.facebook.com/redcrossyouth.moe

    – พิธีสงฆ์ ที่วัดมกุฎกษัตริยาราม จะมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจ ศธ.360 องศา เวลา 10.00 น. https://www.facebook.com/MOE360degree

ในปีนี้กิจกรรมยุวกาชาดได้รับการสถาปนาครบ 100 ปี โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมมือสภากาชาดไทย, สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่าย หน่วยงาน สถานศึกษา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เพื่อระลึกถึงสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้มีพระกรุณาธิคุณก่อตั้งกิจการยุวกาชาดไทย เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาสมาชิกยุวกาชาด และบุคลากรทางด้านยุวกาชาด มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

  •  data-id=

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Top