เสมา 2 มอบพันธุ์ปลานิล 999,999 ตัว แก่ วษท. 47 แห่ง และประชาชนทั่วประเทศ มุ่ง “สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้” แก่คนในชุมชน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.09 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ปลานิลสินในน้ำและมอบพันธุ์ปลานิล จำนวน 999,999 ตัว ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นายสมพร ปานดำ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม, นายชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง, นายพรรณรงค์ วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, นายพิชิต วงศ์คำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา พร้อมทั้ง บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ทั้ง 47 แห่ง และผู้แทนชุมชน ทั้งที่เข้าร่วมในพิธี และผ่านระบบออนไลน์ทั่วประเทศ

 width=
 width=
 width=
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการน้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน “ปลานิลสินในน้ำ” พิธีแจกจ่ายพันธุ์ปลานิลและปล่อยปลานิลในวันนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ซึ่งพระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ชื่อปลาชนิดนี้ว่า “ปลานิล” ต่อมาได้พระราชทานพันธุ์ปลานิล จำนวน 10,000 ตัว เพื่อให้นำไปเลี้ยงและแพร่ขยายพันธุ์ต่อไป สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมแจกจ่ายพันธุ์ปลานิล จำนวน 999,999 ตัว ขึ้นในวันนี้

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่น้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะนำพันธุ์ปลานิลไปแพร่ขยายพันธุ์ ให้แพร่หลายต่อไป อย่างไรก็ตามต้องการให้คำนึงว่าแม้ว่าปลานิลจะเลี้ยงง่าย ราคาถูก และรูปร่างไม่สวยงาม แต่หากทดลองศึกษาให้ลึกลงไปจะพบว่า ปลาชนิดนี้เป็นปลาที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ เป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญ และมีรสชาติดี สามารถแปรรูปเพื่อบริโภคได้อย่างหลากหลายรูปแบบ นำไปสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ตลอดจนหากมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้การเลี้ยงปลานิลมีการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นเป็นลำดับ เนื้อปลาที่ได้สด สะอาด ปราศจากกลิ่น มีมาตรฐานเหมาะสมกับการส่งออก ก็จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยได้อย่างมหาศาล

ทั้งนี้ ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและประมง ทั้ง 47 แห่ง และผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการนี้ ขอให้การดำเนินโครงการและการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานเป็นอย่างดี

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบพันธุ์ปลานิลให้แก่ประชาชน ผู้แทนชุมชน ทั้งผู้ที่เข้าร่วมพิธี และผ่านระบบออนไลน์ ทั้งประเทศ จำนวน 999,999 ตัว พร้อมทั้งปล่อยปลานิล ณ แผนกวิชาประมงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา และติดตามโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ อีกด้วย

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว​: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
10/9/2564