เตรียมเสนอ ครม.เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ในสถานศึกษา

                 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการดำเนินงานด้านคุณธรรม ศีลธรรมในสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมดีลักษณ์ เพลส กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษสองขั้น หรือค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ เป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันทุกส่วนราชการที่มีสถานศึกษา เกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว ก่อนนำเข้าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

                     รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อประโยชน์สำหรับบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมในสถานศึกษา ซึ่งเรื่องดังกล่าวถือเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้นำมาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม และศีลธรรม มีพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่สร้างปัญหาปัญหาให้กับครอบครัวและสังคม ดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ดังนั้นเพื่อสนับสนุนให้ครู อาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมในสถานศึกษา มีกำลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็นการสร้างมาตรการเสริมแรงจูงใจให้มีการแบ่งปันการทำงานและสร้างผลงานอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดทำโครงการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑

—————————————————
อิชยา/ข่าว
ธิรดา/ภาพ

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มสารนิเทศ