อาชีวะ ตั้งสถานีบริการ NGV ในสถานศึกษา สร้างการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง

            สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับบริษัท เอนกบุญ จำกัด ได้ลงนามความร่วมมือในโครงการส่งเสริมการฝึกงานนักเรียน นักศึกษาในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) ในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพโดยการฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง และมีความรู้วิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

                นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ปัจจุบันความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมและภาคการขนส่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามสัดส่วนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เป็นผลให้ประเทศต้องเสียดุลการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น เพื่อสนองนโยบายและมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้พลังงานอื่นทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง จึงสนับสนุนให้ภาคการขนส่งหันมาใช้ก๊าซธรรมชาติ หรือ NGV ที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศและมีราคาถูก ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงให้ประชาชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบันสถานีบริการก๊าซ NGV ยังไม่เพียงพอ ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถานีบริการในสถานศึกษา กระจายไปสู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีสถานศึกษานำร่อง 20 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง  วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล  ศูนย์วิศวกรรมเกษตร จ.ปทุมธานี วิทยาลัยการอาชีพมหาราช  วิทยาลัยการอาชีพเสนา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี วิทยาลัยเทคนิคระยอง และวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  เพื่อให้เพียงพอกับปริมาณรถที่เปลี่ยนมาใช้ก๊าซ NGV  ซึ่งจะช่วยให้นักเรียน นักศึกษานำความรู้ ทักษะวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอน  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยสถานศึกษาจะจัดพื้นที่ที่เหมาะสมขนาด   3 – 5 ไร่ ไว้สำหรับจัดตั้งสถานีบริการ และจัดนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงานและทำหน้าที่ต่าง ๆ ภายในสถานี

                                                                                                                                

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา