รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 ก.ย.60)

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 3
(วันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560)


 


*****************************************


(Download เอกสารทั้งหมดที่ไฟล์แนบ ด้านล่างค่ะ)


 


กลุ่มติดตามประเมินผลและรายงาน
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 0 2628 5637-9 ต่อ 1601-1609


 


E-mail : report_ed54@hotmail.com