งานวิจัย : การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยใช้วิธีไมโครอิมัลชัน

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยใช้วิธีไมโครอิมัลชัน


โดย เพทาย ตันธนวัฒน์, เอกลักษณ์ สมรูป และ ถิราวุธ พงศ์ประยูร