คุณหญิงกัลยา เปิดโครงการ Step up smart box โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ พร้อมชื่นชมและเป็นกำลังใจแก่ผู้เสียสละเพื่อนักเรียนการศึกษาพิเศษ

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน Sandbox Safety Zone in school และเปิดโครงการ Step up smart box ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายอัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่สม โดยมีนางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่, ผู้บริหารส่วนราชการ, ครู, บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ

 width=
 width=
 width=
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความขอบคุณแก่เครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ตำรวจ พระสงฆ์ และองค์กรต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ที่เสียสละมาช่วยกันดูแลนักเรียนการศึกษาพิเศษที่ถือเป็นผู้ที่ป่วยตลอดชีวิต ให้ได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข และมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ทั้งนี้ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด “โครงการ Step up Smart Box” โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จะเห็นได้ว่าแม้ในสถานการณ์สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนยังคงต้องพัฒนาต่อไป ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติอย่างต่อเนื่อง ที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เฉกเช่นเดียวกับโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ที่จัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัย ส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ พัฒนาผู้เรียนด้านสังคมอารมณ์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อผู้เรียน โดยได้รับความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากเครือข่ายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

“โครงการ Step up Smart Box” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนให้นักเรียนพิการได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพความสามารถด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ Coding และการนำ IOT (Internet of Things) พัฒนานวัตกรรมการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต และอาชีพที่ไม่แพ้กับผู้เรียนปกติเป็นการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21 มีทักษะจำเป็น และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขสืบไป

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เปิดป้ายโครงการ Step up Smart Box พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องคลินิกทันตกรรม ฟันสวย ยิ้มใส, ห้อง Tissue culture, ห้องฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียน, ศูนย์การเรียนรู้ STEAM สู่ Smart farm อีกด้วย

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว​: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
25/12/2564