ครูกัลยา เปิดนิทรรศการ ”KKC Smart Education 2021: เพราะการศึกษาต้อง Move on” จังหวัดขอนแก่น มุ่งพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน Digital Literacy

เมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ ”KKC Smart Education 2021: เพราะการศึกษาต้อง Move on” โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, นายสุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนที่ให้ความสนใจทั้งในที่ประชุม และผ่านระบบออนไลน์กว่า 1,500 คน ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

 width=
 width=
 width=
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อม เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยกำหนดจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จำเป็น เพื่อเน้นการพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน Digital Literacy เช่น STEM Coding และจุดเน้นเรื่องการศึกษายกกำลังสอง ในการพัฒนาครูให้มีความรู้สรรถนะและทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา โดยการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้และระบบบริหารจัดการห้องเรียน Smart School และ Smart Classroom

โดยการจัดงานในวันนี้นับเป็นสิ่งที่ดี ที่ทางกลุ่มเครือข่ายได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา สร้างสัมพันธภาพและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้การศึกษาเดินหน้าและมีการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีความหลากหลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ทุกคนได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อย ทั้งนี้ ต้องการให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันผลักดันให้เกิดการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นให้ถูกขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สุดท้ายนี้ ขออวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการ และตามเป้าหมาย ตลอดจนขอให้ผู้เข้าร่วมงานได้เก็บเกี่ยว แนวคิด และทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้ นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่การจัดการเรียนการสอนห้องเรียน Smart School และ Smart Classroom ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อีกด้วย

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว​: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
21/10/2564