News

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เสมา 1 หารือหลายกระทรวง เตรียมจัดตั้ง MOE SAFETY CENTER ขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดภัย

 width=

เสมา 1 หารือหลายกระทรวง เตรียมจัดตั้ง MOE SAFETY CENTER ขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดภัย

(4 มิถุนายน 2564) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย โดยมีผู้แทนกระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยหลังการประชุมว่า เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดำเนินการมาตลอด และมีหลายมิติ ศธ.จึงไม่สามารถดูแลได้ตามลำพังทั้งหมด จึงได้จัดประชุมหารือในครั้งนี้ เพื่อร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสถานศึกษาปลอดภัย โดยจะมีการลงนามความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564

เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษานั้น ครอบคลุมถึงความปลอดภัยของครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาในต่างจังหวัดกับในกรุงเทพฯ ก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันไป ศธ.จึงจะดำเนินการจัดตั้ง MOE Safety Center เพื่อเป็นศูนย์ดูแลความปลอดภัยในทุกมิติ โดยมีโครงสร้างเป็นคณะกรรมการที่สามารถตรวจสอบการทำงานแต่ละระดับได้

ทั้งนี้ สิ่งแรกที่ต้องดำเนินการคือ สถานศึกษาต้องประเมินความเสี่ยงของตนเองก่อน ตามบริบทและความหลากหลายของแต่ละแห่ง จากนั้น ศธ.จะนำข้อมูลไปประเมิน วัดมาตรฐานว่าระดับไหนจึงจะถือว่าปลอดภัยแล้ว พร้อมทั้งสามารถชี้วัดได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่วนในระยะต่อไปอาจมีการใช้แอปพลิเคชันให้เป็นช่องทางในการรับเรื่องและเข้าถึงปัญหาต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน MOE Safety Center จะรวมกับศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกละเมิด กระทรวงศึกษาธิการ (ศคม.ศธ.) ที่จัดตั้งขึ้นมาก่อนหน้านี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการทำงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นหนึ่งเดียว มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติ

 data-attachment-id=
 data-attachment-id=

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ถ่ายภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

เสมา 1 หารือหลายกระทรวง เตรียมจัดตั้ง MOE SAFETY CENTER ขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดภัย

 width=

เสมา 1 หารือหลายกระทรวง เตรียมจัดตั้ง MOE SAFETY CENTER ขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดภัย

(4 มิถุนายน 2564) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย โดยมีผู้แทนกระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยหลังการประชุมว่า เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดำเนินการมาตลอด และมีหลายมิติ ศธ.จึงไม่สามารถดูแลได้ตามลำพังทั้งหมด จึงได้จัดประชุมหารือในครั้งนี้ เพื่อร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสถานศึกษาปลอดภัย โดยจะมีการลงนามความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564

เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษานั้น ครอบคลุมถึงความปลอดภัยของครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาในต่างจังหวัดกับในกรุงเทพฯ ก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันไป ศธ.จึงจะดำเนินการจัดตั้ง MOE Safety Center เพื่อเป็นศูนย์ดูแลความปลอดภัยในทุกมิติ โดยมีโครงสร้างเป็นคณะกรรมการที่สามารถตรวจสอบการทำงานแต่ละระดับได้

ทั้งนี้ สิ่งแรกที่ต้องดำเนินการคือ สถานศึกษาต้องประเมินความเสี่ยงของตนเองก่อน ตามบริบทและความหลากหลายของแต่ละแห่ง จากนั้น ศธ.จะนำข้อมูลไปประเมิน วัดมาตรฐานว่าระดับไหนจึงจะถือว่าปลอดภัยแล้ว พร้อมทั้งสามารถชี้วัดได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่วนในระยะต่อไปอาจมีการใช้แอปพลิเคชันให้เป็นช่องทางในการรับเรื่องและเข้าถึงปัญหาต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน MOE Safety Center จะรวมกับศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกละเมิด กระทรวงศึกษาธิการ (ศคม.ศธ.) ที่จัดตั้งขึ้นมาก่อนหน้านี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการทำงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นหนึ่งเดียว มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติ

 data-attachment-id=
 data-attachment-id=

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ถ่ายภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Top