เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

 width=

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค (๒)
ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ไฟล์เอกสารการสมัคร

ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น