ข่าวสารกิจกรรม

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่...

ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ข...

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความป...

อบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 2 ( MU Safe Scho...

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการ...

คู่มือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกค...

คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโ...

เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัย นวัตกรรมการศึกษา "กล้าเปลี่ยน สร้างส...

ข้าวเกรียบพม่า

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานปลัดกระท...

ข่าวประชาสัมพันธ์ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ปล่อย ปลา สู้โควิด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 19 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการเด็กไทยสายตาดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ขอเชิญสถานศึกษาจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ 16 กุมภาพันธ์ 2564

เชิญปล่อยปูสู้โควิดที่สมุทรสาคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 11 กุมภาพันธ์ 2564

>