ข่าวสารกิจกรรม

เรื่อง ย้ายข้าราชการ

ทิศทางองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมา...

ขอมอบสิทธิ์การเข้าเรียนรู้ออนไลน์ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษ...

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ของสำนักงาน...

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และสรุปย่อคำวิน...

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสป.ศธ. (ฉบับปรั...

ประชาสัมพันธ์ BEDO IP Catalogue ๒๐๑๙ (QR Code)

แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับกระบวนการรับเรื่อ...

คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ 21 กุมภาพันธ์ 2563

คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ 20 กุมภาพันธ์ 2563

คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรีย...

ข่าวประชาสัมพันธ์ 20 กุมภาพันธ์ 2563

แนวทางและมาตรการ การลดและการป้องกันฝุ่นละออง PM2.5

ข่าวประชาสัมพันธ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563

แนวทางการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับเด็กวัยเ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563

แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์ 12 กุมภาพันธ์ 2563

คุรุสภาให้การรับรองปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ 12 กุมภาพันธ์ 2563