พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

ข้อมูลกฎหมาย

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

ข้อมูลกฎหมาย 12/10/2020

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ข้อมูลกฎหมาย 12/10/2020

ข้อมูลกฏเกณฑ์

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดขั้นตอน วิธีการ ในการขอยกเว้นการดำเนินการตามมาตรา 159 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอุดหนุนเป็นค่าตอบแทน ครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15 (1) (2) และการอุดหนุนเป็นค่าบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนและ ค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชนตามมาตรา 15 (1) และมาตรา 15 (3) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 สำหรับปีการศึกษา 2550

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการ และการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดิน ที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2555

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2555

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการ และการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดิน ที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2553

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2553

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

กฎกระทรวง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2553

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

กฎกระทรวง กำหนดวงเงินสะสมที่ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในระบบต้องส่งเข้ากองทุนสงเคราะห์ พ.ศ. 2559

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พ.ศ. 2552

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2558

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน ประเภทกวดวิชา พ.ศ. 2545

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. 2549

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานของโรงเรียนเอกชนนานาชาติระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. 2550

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครู และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการกองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2543

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2549

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการกองทุนสงเคราะห์ พ.ศ. 2551

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในคณะกรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับค่าตรวจสุขภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2552

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยการบริหารกิจการของกองทุนสงเคราะห์ พ.ศ. 2551

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยการลงทุนหรือหาผลประโยชน์ของกองทุนสงเคราะห์ พ.ศ. 2553

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วย การกำหนดจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วย การจัดทำทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ข้อมูลการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 34/2554

ข้อมูลการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย 12/10/2020
Top