พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

ข้อมูลกฎหมาย

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

ข้อมูลกฎหมาย 12/10/2020

ข้อมูลกฏเกณฑ์

กฎกระทรวง การประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ. 2549

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การโอนกิจการเงิน ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิต่าง ๆ ของคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติครุ พุทธศักราช 2488 ไปเป็นของคุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการสวัสดิการและสวัสภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ข้อบังคับคุรุสภา

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 15/02/2021

ข้อบังคับคณะกรรมการ สกสค.

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2558 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

คำสั่งหัวหน้ำคณะรักษาควำมสงบแห่งชาติ ที่ 11/2561 เรื่อง การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2558

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

กฎกระทรวง การประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ. 2549

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นสมาชิกคุรุสภา พ.ศ. 2563

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2549

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2553

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพและอนุกรรมการ พ.ศ. 2548

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยกองทุนพัฒนาและผดุงเกียรติวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2561

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของคุรุสภา พ.ศ. 2552

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2552

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การรับรองการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของชาวต่างประเทศ

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง บุคคลผู้ได้รับยกเว้น ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การใช้สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศสานักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง มาตรการการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กาหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2563

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ข้อมูลการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย

Top