ประกาศร่าง เรื่อง จ้างพิมพ์หนังสือนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)