ประกาศร่าง เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2 รายการ

ประกาศร่าง เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2 รายการ

 

ดาวนโหลดที่นี่

TOR รถบรรทุก 2,700ซ๊ซี

TOR รถบรรทุกดีเซล3000ซีซี

ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ2

ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 1

ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน