ดัชนีทางการศึกษาระดับภาค 1-18 เพื่อตอบโจทย์สมรรถนะการศึกษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563