งานวิจัย

โครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล : การศึกษาวิเคราะห์และออกแบบต้นแบบของเครื่องมือ/ตัวแบบสำหรับการติดตามประเมินผลของสำนักงบประมาณรูปแบบใหม่

งานวิจัย 15/06/2021

กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

งานวิจัย 19/03/2020

บทวิเคราะห์การศึกษาไทยในโลกศตวรรษที่ 21

งานวิจัย 18/06/2019

แผนที่การพัฒนาจังหวัดของประเทศไทยด้านการศึกษา

งานวิจัย 18/06/2019

กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ.2555 - 2558)

งานวิจัย 18/06/2019

แผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ.2557 - 2561)

งานวิจัย 18/06/2019