การรายงานผลการ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕:๔๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ตามหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๘/ว ๖๙๓๙ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๔๖๔