การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อกฎหมายและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฯ

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 12/10/2020

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 12/10/2020

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เฉพาะหมวด 7 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 12/10/2020

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2559 ลงวันที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2559

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 12/10/2020

Top