งานวิจัย

กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

งานวิจัย 18 มิ.ย. 2562

บทวิเคราะห์การศึกษาไทยในโลกศตวรรษที่ 21

งานวิจัย 18 มิ.ย. 2562

แผนที่การพัฒนาจังหวัดของประเทศไทยด้านการศึกษา

งานวิจัย 18 มิ.ย. 2562

แผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ.2557 - 2561)

งานวิจัย 18 มิ.ย. 2562

กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ.2555 - 2558)

งานวิจัย 18 มิ.ย. 2562