ผลการ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

การรายงานผลการ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕:๔๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ตามหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๘/ว ๖๙๓๙ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๔๖๔

จำนวนทั้งหมด1รายการ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

Top