โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด

ข่าววงการศึกษา 24 มิถุนายน 2557

 

โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด

***************************

                  ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด  โดยมีนายศัจธร วัฒนมงคล ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วมในพิธี ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน ผิน แจ่มวิชาสอน เขตบางแค กรุงเทพฯ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในโอกาสนี้ ว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด ทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ในการเพิ่มศักยภาพทักษะใหม่ๆ ของงานประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากร ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาดอย่างแพร่หลายและอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการนำกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ตลอดจนการเลือกใช้เครื่องมือการประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเครือข่ายยุวกาชาดทั่วประเทศในรูปแบบ Web Application

นอกจากนี้ กิจกรรมยุวกาชาดถือเป็นภารกิจที่สำคัญที่สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนช่วยในการดูแลสังคม จึงอยากฝากให้ช่วยนำกิจกรรมยุวกาชาดเข้ามาช่วยสร้างความสมานฉันท์ความรักความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และช่วยปลูกฝังให้สถานศึกษาส่งเสริมความภาคภูมิใจในความเป็นไทยแก่เด็กและเยาวชนด้วย

***********************************

ศศิพิชญ์ / สรุป
ศุภชัย / ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สป.ศธ.

>