โครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าว ศธ.360 องศา 12 กันยายน 2557

 

โครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง

                                                   ***************************

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษาที่ ๑  โดยมี ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีณ อาคารหอประชุมและเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วานนี้

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวตอนหนึ่งว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งที่ได้รับประกาศให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมเรียนรู้และการบริหารจัดการ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “สถานศึกษาพอเพียง” เพราะการที่จะประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานเป็นรูปธรรมและผ่านเกณฑ์การประเมิน ต้องใช้เวลาทุ่มเทสรรพกำลังทุกเรื่องจนกระทั่งเกิดผลลัพธ์ที่ผู้เรียนรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จึงเป็นหลักคิดที่บ่งชี้แนวทางในการปฏิบัติตนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขบนทางสายกลาง จึงอยากให้ช่วยกันมุ่งมั่นขยายผลการดำเนินงานให้มีสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ฯ เพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ให้เด็กและเยาวชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ปลูกฝังปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดำรงชีวิต ตลอดจนเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ครอบครัว ชุมชน และศาสนาให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและเจตคติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมเรียนรู้และการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง จากนั้น ได้เยี่ยมชมนิทรรศการตลาดนัดความรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษาที่สถานศึกษาแบบอย่างนำมาจัดแสดง โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียนคอยให้การต้อนรับ

******************************************

ศศิพิชญ์/สรุป
ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สป.ศธ.

>