สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551
           เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ :นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ ๑๐๑ แห่งทั่วประเทศ ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น พร้อมทั้งเป็นประธานในการลงนาม ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔) ระหว่างคุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล ประธานกรรมการมูลนิธิไทยรัฐ กับคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยาทุกแห่งใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

          รมว.ศธ. กล่าวในโอกาสนี้ ว่า มูลนิไทยรัฐเป็นมูลนิธิที่ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก ถือเป็นอีกวิธีในการที่ช่วยเหลือภาครัฐจัดการศึกษา ซึ่งรัฐเองไม่สามารถทำงานได้ครอบคลุมในทุกส่วน โรงเรียนไทยรัฐวิทยานับว่าเป็นต้นแบบที่ดีในการจัดการเรียน การสอนโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะได้ร่วมมือกับมูลนิธิไทยรัฐ ในการวางแผนการจัดการศึกษาที่เหมาะสมต่อไป

               การศึกษานั้นที่ผ่านมามีความก้าวหน้าไปมาก ส่วนจะเป็นที่พอใจหรือไม่นั้นคงไม่สามารถตอบได้ ซึ่งการศึกษาต้องเป็นสิ่งที่ดำเนินการเป็นอันดับแรก เพราะเราไม่สามารถที่ จะพัฒนาด้านอื่นได้เลยหากบุคลกรขาดการศึกษาที่มีคุณภาพ แต่จากการประเมินคุณภาพการศึกษาพบว่ายังมีเด็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ อยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งต้องให้ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรกโดยจะต้องพัฒนาครู และเพิ่มเครื่องมือและสื่อการเรียนการสอนที่จะทำให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองสามารถนำไปใช้นอกเวลาเรียน พร้อมทั้งดูแลให้นักเรียนด้อยโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยการจัดให้มีการเรียนฟรี ๑๔ ปีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนในระดับอุดมศึกษาได้จัดให้มีกองทุนให้กูยืมเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้กับคนที่ยากจนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานจนถึงระดับปริญญาตรีเพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้หลุดพ้นจากวงจรของความยากจนสามารถที่จะทำงานเลี้ยงตนเองและครอบครัวพร้อมทั้งพัฒนาประเทศต่อไป

------------------------------------------------
อิชยา/ข่าว/ภาพ
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มสารนิเทศ
>