ข้อมูล-สถิติด้านการศึกษา

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษานี้ กระทรวงศึกษาธิการได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกกระทรวง/หน่วยงานต้นสังกัด ที่จัดการศึกษาทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการอื่นที่ เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างย่งเครือข่ายคณะทำงานข้อมูลสารสนเทศจาก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานกรุงเทพมหานคร และทุกองค์กรหลักในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ซึ่งการดำเนินงานมีคณะทำงานของแต่ละองค์กรหน่วยงานหลักประสานดำเนินงานเป็นกลุ่มเครือข่ายด้านข้อมูลสารสนเทศที่ประสานเชื่อมโยงการปฏิบัติภารกิจร่วมกันทุกระดับหน่วยงาน

ข้อมูลสถิติด้านการศึกษาฉบับย่อ

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2553

ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 มิ.ย. 2562

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2552

ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 มิ.ย. 2562

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2551

ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 มิ.ย. 2562

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2550

ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 มิ.ย. 2562

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2549

ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 มิ.ย. 2562

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2548

ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 มิ.ย. 2562

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2547

ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 มิ.ย. 2562

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2546

ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 มิ.ย. 2562

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2545

ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 มิ.ย. 2562

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2544

ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 มิ.ย. 2562

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2543

ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 มิ.ย. 2562

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2542

ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 มิ.ย. 2562

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2541

ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 มิ.ย. 2562

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2540

ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 มิ.ย. 2562

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2539

ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 มิ.ย. 2562

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2538

ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 มิ.ย. 2562

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2537

ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 มิ.ย. 2562

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2536

ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 มิ.ย. 2562

ข้อมูลสถิติฉบับย่อประจำปีการศึกษา 2535

ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 มิ.ย. 2562

ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา

จำนวนนักเรียน นักศึกษา จำแนกรายชั้น รายจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2553

สถิติการศึกษา 18 มิ.ย. 2562

จำนวนนักเรียน นักศึกษา จำแนกรายชั้น รายสังกัด ประจำปีการศึกษา 2553

สถิติการศึกษา 18 มิ.ย. 2562

จำนวนนักเรียน นักศึกษา จำแนกรายสังกัด รายจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2553

สถิติการศึกษา 18 มิ.ย. 2562

สถิติพื้นฐานรายสถานศึกษา

สถิติการศึกษา 18 มิ.ย. 2562

ข้อมูลประจำปีงบประมาณ

ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2553

สถิติการศึกษา 18 มิ.ย. 2562

ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2552

สถิติการศึกษา 18 มิ.ย. 2562

ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2551

สถิติการศึกษา 18 มิ.ย. 2562

ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2550

สถิติการศึกษา 18 มิ.ย. 2562

ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2549

สถิติการศึกษา 18 มิ.ย. 2562

ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2548

สถิติการศึกษา 18 มิ.ย. 2562