สกอ.เตรียมความพร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยใหม่

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

                นายสุเมธ  แย้มนุ่น  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กล่าวในการเปิดการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาใหม่" (นบอ.) รุ่นที่ 3  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารของมหาวิทยาลัยใหม่ ว่า สถาบันอุดมศึกษาเป็นองค์กรที่มีความสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ  โดยเป็นส่วนสำคัญในการผลิตทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนการแข่งขันกับนานประเทศในเวทีโลก  แต่ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาต้องเผชิญกับกับปัจจัยหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินภารกิจ  ทั้งข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ  ด้านกำลังคน  กระแสการแข่งขันที่รุนแรง  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  การขยายตัวของจำนวนนิสิต  นักศึกษาภายในสถาบัน

                เลขาธิการ  กกอ.  กล่าวต่อไปว่า ปัจจัยต่าง ๆ ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินภารกิจอยู่บนเส้นทางแห่งความเสี่ยง  โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นใหม่  เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  มหาวิทยาลัยนครพนม  และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ซึ่งการแบ่งส่วนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหม่ต้องสอดคล้องกับพันธกิจ  ภารกิจ  และรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นอิสระ  คล่องตัว  ทั้งด้านการบริหารจัดการแผนงาน  งบประมาณ  พัสดุ  ระบบการบริหารบุคคล  และการบริการวิชาการอื่น ๆ

                "ในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีความรอบรู้และวิสัยทัศน์  มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการบริหารจัดการเฉพาะด้าน  เพื่อนำพาสถาบันอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  และพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว  ดังนั้น สกอ. จึงได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารของมหาวิทยาลัยใหม่  เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและเตรียมผู้บริหารระดับกลางของสถาบันอุดมศึกษาตั้งใหม่ในการรองรับภารกิจและสภาวการณ์ความเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล  ตลอดจนส่งผลให้การขับเคลื่อนสถาบันภายใต้บริบทในปัจจุบันและอนาคตมีทิศทางและแนวทางที่สอดคล้องเหมาะสมต่อไป"  เลขาธิการ กกอ. กล่าวในตอนท้าย
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
>