ศธ.เร่งเพิ่มมาตรการกลั่นกรองผู้กู้ กยศ. เพื่อให้ได้ผู้กู้ที่ขาดแคลนอย่างแท้จริง

ข่าววงการศึกษา 19 มิถุนายน 2557

            นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันนี้ ณ ห้องประชุมบรรจง  ชูสกุลชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

                   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า ตามที่ได้ประชุมร่วมกับฝ่ายสังคมจิตวิทยา ที่ประชุมได้กล่าวถึงโครงการ กยศ. ซึ่งมีผู้กู้เพิ่มขึ้นทุกปี แต่ได้รับการชำระหนี้เพียงร้อยละ ๕๐ ส่วนหนึ่งอาจจะยังไม่มีงานทำ หรือยังไม่การติดตามการชำระหนี้ หนี้ค้างจึงมีจำนวนสูง จะทำอย่างไรจึงจะให้กู้ยาก จ่ายง่าย และมีการกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้กู้อย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ผู้กู้ที่เดือดร้อนจริง ๆ ตลอดจนขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทุกสังกัดกำชับสถานศึกษาในการคัดเลือก แม้จะมีการให้โควตาแล้วก็ตาม แต่ไม่จำเป็นต้องได้ตามโควตา เพื่อการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวอีกว่า ในการชำระหนี้ควรอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้กู้เพื่อผ่อนชำระ อาทิ มีเคาเตอร์เซอวิส ให้เด็กสามารถผ่อนชำระได้ง่าย เดือนละ ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท รณรงค์ให้เด็กมาชำระหนี้ โดยมีมาตรการเพื่อจูงใจ เช่น ยกเว้นค่าโอนในการชำระหนี้ มีการลงโทษผู้ที่ไม่ชำระหนี้ เป็นต้น

            ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ ยกร่าง มาตรการกลั่นกรองการคัดเลือกผู้กู้โดยยึดแนวทางของฝ่ายสังคมจิตวิทยา ให้ผู้กู้ที่ยากจนจริง ๆ มีโอกาสกู้ก่อน ขอให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด รอบคอบ เพื่อให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างจิตสำนึกให้ผู้กู้มีความรับผิดชอบและคำนึงถึงผู้กู้ในรุ่นต่อไป เพื่อเงินเหล่านี้จะได้หมุนเวียนในกองทุนฯ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อว่า ให้มีการจัดประชุมใหญ่โดยเชิญเขตพื้นที่ สถานศึกษา ทั่วประเทศ มาร่วมกันจัดทำมาตรการตรวจสอบกลั่นกรองผู้กู้ นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้จัดทำแนวทางและกระบวนการดำเนินงาน พร้อมทำความเข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อแสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไข พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

                สำหรับแผนงาน/โครงการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นั้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ จัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อขับเคลื่อนการกระตุ้นให้ผู้กู้ชำระเงิน แนะแนวให้รู้จักรับผิดชอบ ต้องชำระหนี้เมื่อครบกำหนด ตลอดจนติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการใช้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ผู้กู้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามกำหนดหรือไม่

                                 

อุษา/ข่าว

กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

>