ออกตามความในกฎหมายการศึกษา

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา พ.ศ.2546

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเงินอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2545

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2550

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา พ.ศ.2551

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

ออกตามความในกฎหมายบริหารกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ สำหรับกรณีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการและกรณีไม่มีผู้รักษาการตามกฎหมาย และกรณีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการร่วม

พระราชกฤษฎีกา 11/03/2020

รายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูล กฎหมายและกฎเกณฑ์ สำหรับกฎหมายที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการและมีผลใช้บังคับก่อน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

พระราชกฤษฎีกา 11/03/2020

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการมอบอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้แก่บุคคลอื่น พ.ศ.2548

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา

พระราชกฤษฎีกา

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจคุณภาพหนังสือเรียนของเอกชนที่ใช้ในสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 พ.ศ.2553

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

ออกตามความในกฎหมายสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการคุรุสภากรรมการมาตรฐานวิชาชีพและอนุกรรมการ พ.ศ 2548

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

ระเบียบคุรุสภาว่าด้วยกองทุนพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา 2549

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยการรับความช่วยเหลือและการทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยการจัดทำทะเบียนคณาจารย์ประจำผู้ช่วยอาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำรายงานประจำปีประเภทต่างๆของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการอื่นหรือคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการอุดมศีกษา พ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการโฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นแล้วของข้อความโฆษณาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานในการแต่งตั้งคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรายได้จากการบริจาคและการบันทึกบัญชีตามแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการดำเนินงานหลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2546

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการกู้ยืมคืนกองทุน พ.ศ.2542

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการกู้ยืมคืนกองทุน(ฉบับที่2) พ.ศ.2546

พระราชกฤษฎีกา 18/06/2019