มอบ กศน. จัดกิจกรรมปรองดองเร่งสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ

ข่าววงการศึกษา 11 มิถุนายน 2557

มอบ กศน. จัดกิจกรรมปรองดองเร่งสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ

***************************

                  ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการเปิดประชุมผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบาย     การสร้างความรักสามัคคี ปรองดอง และสมานฉันท์ โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมด้วยผู้บริหาร กศน. จากทั่วประเทศ กว่า ๑,๐๐๐ คน เข้าร่วมรับฟัง ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี เมื่อวานนี้

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังพิธีเปิด ว่า ผู้บริหาร กศน.ต้องช่วยสร้างความปรองดอง      ในพื้นที่ โดยการจัดกิจกรรมปรองดองผ่านหน่วยงานของ กศน. ไม่ว่าจะเป็น กศน. ตำบล ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน บ้านหนังสืออัจฉริยะประจำตำบล และเมื่อจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วให้รายงานมายังกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)     ซึ่งต้องรายงานผลไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทุกสัปดาห์ ว่าได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอะไรไปแล้วบ้าง โดยภายใน ๓ เดือนนี้ ศธ. จะทำโรดแม็พให้สอดคล้องกับโรดแม็พการพัฒนาประเทศ โดยตั้งคณะกรรมการขึ้นมายกร่างกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจะเน้นการปฏิรูปคนเป็นหลักไม่เน้นเรื่องโครงสร้าง เพื่อให้เกิดผลกับผู้เรียนอย่างแท้จริง คือ เป็นคนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามัคคี มีความรู้ ความเข้าใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยจะปฏิรูปใน ๖ ด้าน ได้แก่ ปฏิรูปครู ปฏิรูปการเรียนรู้ พัฒนากำลังคน ปฏิรูปการบริหารจัดการ ปฏิรูปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และการเพิ่มการกระจายโอกาสทางการศึกษา

***********************************


ศศิพิชญ์ / สรุป
ศุภชัย / ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สป.ศธ.

>