มละบริภูฟ้า และชาวไทยภูเขา เข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว ศธ.360 องศา 01 กันยายน 2557
                นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ นักเรียนจากศูนย์การเรียนชุมชน มละบริภูฟ้า และ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา วันที่ ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

                 นักเรียนจากศูนย์การเรียนชุมชน มละบริภูฟ้า อ. บ่อเกลือ จ. น่าน และ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”  บ้านคะแนจื้อคี อ. ท่าสองยาง จ. ตาก เข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่มารับมอบหนังสือเรียนจากศูนย์หนังสือจุฬาในโครงการ เสริมความรัก สร้างความรู้ สู่น้องห่างไกล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ ๖ รอบ ในปี ๒๕๕๘

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมชนเผ่ามละบริ (ผีตองเหลือง) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่บ้านห้วยหยวก ต. แม่ขะนิง อ. เวียงสา จ. น่าน ทรงห่วงใยวิถีชีวิตของชนเผ่ามละบริ ซึ่งเป็นชนที่มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกับมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จึงมีพระราชดำริจัดแหล่งที่อยู่ให้ ณ บริเวณผืนป่าภูฟ้าพัฒนา และโปรดเกล้าฯ ให้ชาวมละบริจำนวน ๑๔ ครัวเรือนอพยพเข้าอยู่ได้โดยสมัครใจ พร้อมทั้งพระราชทานแนวทางอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชนเผ่ามละบริไว้ โดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชนเผ่ามละบริ ให้เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ด้านวํฒนธรรมและภูมิปัญญาของมละบริเพื่อการศึกษา เรียนรู้ อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์อีกด้วย ในด้านการศึกษาทรงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคู่กับการอนุรักษ์วิถีชีวิต  สำนักงาน กศน. โดยศูนย์  กศน. อำเภอบ่อเกลือได้จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน มละบริภูฟ้า  โดยใช้ฐานการศึกษาวิทยาเป็นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียกว่า “มละบริวิทยา” เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อมิให้ลืมรกรากของตนเอง ให้มีศักยภาพและดำเนินชีวิตอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับตนเองได้ในระดับหนึ่งเพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลัษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์มละบริ

                               

                         

อุษา/สรุป

กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

>